İlk ve ölümsüz Ağaç, Kutsal Meyve Zeytin

İlk ve Ölümsüz Ağaç, Kutsal meyve Zeytin
İlk ve Ölümsüz Ağaç, Kutsal meyve Zeytin

Zeytin derki : “Herkese aidim ve kimseye ait değilim, siz gelmeden öncede buradaydım, siz gittikten sonrada burada olacağım.”  

Kuran’da üzerine yemin edilen, Kökleri dünyanın başlangıcından  günümüze tüm uygarlıklarda hak ettiği yeri alarak hayatın başlangıcından bu yana gelen kutsal kabul edilen ağaç.  Gövdesini kesseniz bize geniş alana yayılmış köklerinden tekrar sürgün verip canlanan ölümsüzlüğün ve tekrar dirilmenin sembolü Zeytin.  

“Olea prima omnium arborum est..” (Bütün ağaçların ilki/en başı zeytindir.)

4 Kutsal kitapta adından bahsedilen 5 meyveden biri olan Zeytin (Diğerleri : Nar, İncir,Üzüm, Hurma)  Tevrat ve İncil de 140 kez, Kuran-ı Kerim’de 4 Surede 6 kez geçer (Tin Suresi, Nur suresi, En’am suresi, Nahl Suresi). ve Zeytinyağından tüm kutsal kitaplarda bahsedilir.

Zeytinin ilk hikayesi HZ. Adem’in Mezarında yetişmiş olmasıyla başlar.

İlk zeytin Adem’in toprağında yeşerdi. 
HZ.Adem Allah’tan rahmet ve merhamet diler ve oğlu Şit’i cennete gönderir, Şit cennet bahçesinden 3 tohum alır, babası öldüğünde ağzına koyar ve Adem’in mezarında Selvi ve Sedirle beraber Zeytin yetişir.

Eski Ahit’te Nuh Tufanı ve Zeytin dalı
Tufan biter, Nuh suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir Güvercin gönderir, beyaz güvercin ağzında bir zeytin dalıyla geri döner artık tüm sıkıntılar bitmiş, büyük felaket zeytin dalıyla sona ermiştir. 

Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haç zeytin ağacındandır
Hatırladınız mı Yazının başında HZ. Adem’in mezarında yetişen ilk Zeytin ağacını … Bir inanışa göre bu ağaçları Musa Peygamber Tabor ya da Horeb Dağı’na (dünyanın merkezi) diker,  Davut Peygamber zamanına kadar burada kalan ağaçlar Tanrı’nın emriyle Kudüs’e Golgota Tepesi’ne nakledilir. İsa’nın çarmıha gerildiği haçın da bu ağacın ahşabından yapıldığına inanılmaktadır.

Hz. îsa Peygamberin göğe çıkışını gerçekleştiği Zeytindağı’ndaki bahçede o zamandan kalma zeytin ağaçları bugün hala durmaktadır. 

Kudüs’ün doğusunda kalan “Zeytinlik Dağı” da üç semavi din olan Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık için kutsal sayılır.

Hz. Davut kendisini bir zeytin ağacına benzetir
 “Fakat ben Allah’ın evinde yeşil zeytin ağacı gibiyim; Daima ve ebediyen Allah’ın inayetine güvenirim” (Mezmurlar 52:8).  – Zekerya Bap 4:11-14’te zeytin ağaçları tanrının yanında yer alan mesh olunmuş ağaçlar olarak tanımlanır.

İncil’de Romalılara gönderdiği mektupta Pavlus Zeytin ağacına ilişkin şunları yazar:  “Eğer kök kutsalsa dallar da kutsaldır.”

Eski Ahid’in ‘Çıkış, 30:31’ bölümünde Zeytin yağıyla ilgili olarak Rab şöyle seslenir: “Ve onlara diyeceksin: Bu nesiller buyunca bana kutsal mesh yağı olacaktır.”    

Eyüp peygamber yeniden dirilmeyi anlatırken Zeytini kullandı
Eyüp ölse bile yeniden yaşayabileceğini biliyordu (Eyüp 14:13-15). Tanrı’nın kendisini dirilteceğine olan güvenini anlatmak için bu örneği verdi. Şöyle dedi: “Bir ağaç için bile umut vardır. Kesilse de yine sürgün verir.” Şiddetli bir kuraklığın ardından yağmur yağdığında kurumuş zeytin ağacı kütüğü, köklerinden çıkan filizlerle yeniden canlanabilir, “körpe bir bitki gibi dal verir” (Eyüp 14:7-9).

Bir çiftçinin kesilmiş zeytin ağacının köklerinden yeniden filiz çıkmasını özlemle beklediği gibi, Yehova Tanrı da ölen hizmetkârlarına ve başka birçok kişiye yeniden hayat vermeyi özlemle bekliyor (Mat. 22:31, 32; Yuhn. 5:28, 29; Elçi. 24:15). 

Eski Yunan Kültüründe (Mitolojik çağlarda ) Zeytin
* En büyük Tanrı Zeus  kendisine en güzel hediyeyi getirene yeni kuracağı şehrin hükümdarlığını/koruyuculuğunu vereceğini söyler bir yarışma başlatır,
Denizlerin, depremlerin ve fırtınaların Tanrısı Poseidon, mızrağını yere vurur tüm dünyayı gelebilecek ve savaşlar kazanacak bir at yaratır Zeus’a hediye eder
Bilgeliğin Tanrıçası Athena ise Mızrağını yere vurur, zeytini yaratır (Zeytin yapraklarının üzerindeki çizgilerin bu mızrağı simgelediğine inanılır ayrıca Athena’nın gözleri de yeşildir, Zeytin rengini Athena’nın gözlerinden almıştır)
2 hediye halk tarafından değerlendirilir , Zeytinin dünya için daha faydalı oldu düşünülerek en güzel hediye seçilir (Burada ana fikir barışın simgesi Zeytin, savaşın simgesi atı yenmiş, barış kazanmıştır.)  
Yeni şehrin hükümdarı artık Athena’dır (Atina, Yunanistan’ın başkenti) Atina şehrini Athena’nın zeytin ağacı korur. 

 * Antik Yunanlıların inancına göre, kutsal bir aileden gelmiş olmanın en önemli işareti bir zeytin ağacının altında doğmuş olmaktır

*Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın hayatını sürdürebilmesi için zeytin ağacını sürekli görmesi gerekiyormuş.

Kur’an-ı Kerim’de Zeytin

Nur Suresi’nde; zeytin şöyle geçmektedir: “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. ” der (Nur suresi 35. Ayet).

Tin Suresi’nde; “İncire ve Zeytine ant olsun”. Tin Suresi insan yaradılışının Ahsen-i Takvim sırrını açıklaması yönünden anlamlıdır. Bazı yorumculara göre de Tin; İncir ağacını anlatır. Ayetin Batıni yorumunda incir çekirdeğinin erkeğin üreme hücresini, zeytinin kadının yumurta hücresini simgelediği varsayılır.

En’am Suresi’nde; Ayet 99. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Herbiri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için (Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.

Nahl Suresi’nde; “Sizin için gökten su indiren O’dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.” (Nahl Suresi, 10–11)

Mısır’da zeytin

* Mısırlılar 6.000 yıl önce evlilik tanrıçası İsis’ın’ın Mısır’da zeytini dikmeyi, budamayı, işlemeyi, yetiştirmeyi öğrettiğine inanırlardı.

* Firavun III. Ramses’in Güneş Tanrısı Ra için yaptırmış olduğu tapınağın aydınlatılmasında ışık kaynağı olarak kullanılacak zeytinyağı için, özel zeytinlikler kurdurduğu bilinmektedir. Güneş Tanrısı Ra’ya, aydınlanmanın simgesi zeytin dallarını sunan III.Ramses (M.Ö. 1198-1166), sözlerle dile getirmiştir: “Senin şehrin Heliopolis’i zeytin ağaçlarıyla süsledim. O zeytin ağaçları ki, meyvelerinden halis zeytinyağı elde edilir. Bu zeytinyağı, senin tapınağını aydınlatan kandilleri besleyen yağdır.” * Ayrıca Mısırlılar’ın duvar resimlerinde henüz 19 yaşındayken ölen firavun Tutankamon’un (M.Ö.1354-1346) zeytin dallarından örülmüş adalet tacı giydiği, firavun mumyalarının boyunlarında zeytin dallarından kolyeler olduğu bilinmektedir

* Eski Mısır’da Heliopolis’teki Tanrı Ra Tapınağı’nda bulunan ve 2.Ramses zamanında (M.Ö. 1197-1165) ait bir yazıttan da anlaşıldığı gibi zeytin ağaçlıkları Yeni İmparatorluk döneminde yaygınlaşmıştı. Bu yazıtta göre şehir civarındaki zeytinliklerden saf yağ elde edildiği ve kutsal saraydaki lambaları yakmak için kullanılan bir yağın Mısır’daki en iyi kalite yağ olduğu belirtilmekteydi

Hakimler kitabında Zeytin
İbranice yazılan ilk İncil olan hakimler kitabında ağaçların kral olarak ilk zeytini seçtiklerini yazar ( Hakimler 9: 8-14)
Bir gün ağaçlar kendilerine bir kral meshetmek istediler; zeytin ağacına gidip, ‘Gel kralımız ol’ dediler. Zeytin ağacı, ‘İlahları ve insanları onurlandırmak için kullanılan yağımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ diye yanıtladı.10 “Bunun üzerine ağaçlar incir ağacına, ‘Gel sen kralımız ol’ dediler. 11 “İncir ağacı, ‘Tatlılığımı ve güzel meyvemi bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ diye yanıtladı. 12 “Sonra ağaçlar asmaya, ‘Gel sen bizim kralımız ol’ dediler. 13 Asma, ‘İlahlarla insanlara zevk veren yeni şarabımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ dedi. 14 “Sonunda ağaçlar karaçalıya, ‘Gel sen kralımız ol’ dediler.   

Bugün Gemlik’te Varolşuntan bu yana insan oğlunun yanında olan Zeytin ağaçalrıyla yaşıyoruz, sırtınızı gövdesine dayayın, gözlerinizi kapatın, size fısıldayan Zeytini dinleyin.  

Yazı  :  https://www.gemlikzeytini.gen.tr/ilk-ve-olumsuz-agac-kutsal-meyve-zeytin 

 

zeytin ağacı - olive tree
zeytin ağacı

Beğeneceğinizi düşündüğümüz yazılar ;

https://www.gemlikzeytini.gen.tr/dunyanin-en-kaliteli-zeytini-gemlik-zeytini/

En kaliteli zeytin “Gemlik Zeytini”
https://www.gemlikzeytini.gen.tr/neden-gemlik-zeytini/
Gemlik Zeytini
https://www.gemlikzeytini.gen.tr/karatavuk-kusu-ve-zeytin-zeytini-diken-kusu-biliyor-musunuz/
Karatavuk kuşu ve zeytin

 

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.